Transparencia

O cineclube non ten recibida subvención pública directa ou por concurrencia de ningunha Administración pública durante o último ano (2018) e até agora no presente.

O cineclube, ao formar parte da Federación de Cineclubes de Galicia (FECIGA), recibe un desconto na facturación dos filmes, froito do convenio suscrito entre a FECIGA e a Xunta de Galicia, para a promoción da actividade cineclubística en toda Galicia. En razón ao mesmo, insírese na publicidade das actividades, os logos da Federación de Cineclubes de Galicia e da Xunta de Galicia.

O Cineclube Padre Feijoo, ten asinado un convenio coa Axencia galega de industrias culturais (AGADIC), para albergar en Ourense a programación descentralizada da filmoteca galega; O Centro Galego das artes da imaxe (CGAI), encargándose únicamente da proxección dos filmes enviados, e inserindo do mesmo xeito na publicidade, os logos do CGAI e o AGADIC. Non recibe ningunha cantidade por elo.

O cineclube, en recoñecemento á colaboración e facilidades pola cesión da sala de proxección, insire en toda a súa publicidade, o logo da Biblioteca pública de Ourense.

Ocasionalmente, poden aparecer logos de Institutos culturais ou embaixadas, froito da cesión de filmes ou colaboración  para a programación dos ciclos, ou pola cesión de servizos e facilidades (por exemplo de Urbanos de Ourense, por permitir inserir carteis nos autobuses urbanos).

Dentro dos obxectivos principais da entidade na promoción da cultura audiovisual e  autoxestión dos recursos limitados, o cineclube procura unha cota de sostenibilidade por cada proxección (entrada) que resulta unha parte proporcional de cota por asociado/a.  Existe ademais unha cota obrigatoria anual, establecida pola asamblea; sen a cal non é posible aceder aos descontos dos/as  asociados/as. Os/as non asociados/as colaboran do mesmo xeito ampliando un pequeno custe extra (incluíndo o IVE vixente). Nas medidas do posible e dependendo do custe da licenza de exhibición pública do filme programado, algunhas proxeccións poden ser gratuítas, especialmente cando concurren varias sesións continuadas ou en determinadas épocas do ano.  O plan económico e xustificativo dos gastos é presentado e aprobado anualmente pola asamblea de socios (pode consultarse nas actas, máis abaixo).

O cineclube, en aplicación da Lei de espectáculos de Galicia (L. 10/2017 de 27 de decembro) conta cun seguro de responsabilidade civil, así como condicións de acceso e estanza dentro da sala; principalmente o/a  espectador/a obrígase a cumprir o horario, permanencia en silencio e sen molestía aos usuarios, prohibición de fumar e do uso do teléfono móbil (agás nas proxeccións advertidas con audio descripción, sinaladas no blog oficial do cineclube -cineclubepf.eu-)

 

DOCUMENTOS

Actas:  170417_AsembleaCCPF | 180214_AsembleaCCPF | 190109_Acta_AsembleaCCPF

Conveniosconvenio_cineclube-concello_2016  | convenio cineclube-concello 2017 |

Económicos: xustificacións de axudas ou subvencións  (in-/directas) do Concello de Ourense  2011-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016  | 2017  |

Patrimoniais e documentos técnicos: Inventario (en breve) |rider sala (en breve) | rider campo (en breve) | Plan de seguridade e emerxencia de campo (en breve)|

Xurídicosestatutos cineclubepf (vixentes)  | organigrama2017-ccpf